Kallelse till föreningsstämman år 2024

Inbjudan/kallelse till föreningsstämman år 2024 för bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Datum och tid för själva föreningsstämman: Tisdagen den 21 maj år 2024, klockan 18:00 – 20:00.

Plats: Kungsholmens gymnasium, Hantverkargatan 67-69, 112 31 Stockholm. Handikappanpassat. Hiss från bottenvåningen till 2 tr. Vaktmästare Markus finns även tillgänglig på tel nr 08-50838020. Portkod: 2105 (endast giltig klockan 17:30 – 18:30 den 21 maj år 2024).

Schema för kvällen:

 • Klockan 17:30 – 17:55 ; Ankomst, avprickning i röstlängd, inlämning av fullmakt, få röstkort, etc.
 • Klockan 18:00 ; Föreningsstämman börjar/öppnas.
 • Klockan 18:00 – 20:00 ; Föreningsstämman hålls, i enlighet med bifogad dagordning.
 • Klockan 20:00 ; Föreningsstämman avslutas (vaktmästaren släcker och stänger lokalen kl 20:00).
 • Klockan 20:00 – 22:00 ; Du är varmt välkommen till restaurang/pizzeria Deglabbets separata lokal, chambre séparée, på Polhemsgatan 21, bv. Här bjuds du på gratis mat och dryck.

På Deglabbet kommer du även få möjlighet att till styrelsen ställa dina eventuella frågor, få svar/information, lämna dina eventuella förslag, kommentarer och synpunkter.

Dagordning för föreningsstämman:

 1. Öppnande av föreningsstämman
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden –

se bifogade motioner från:
1.        bostadsrättshavare Anders Bjurdalen, angående ”Opartisk utvärdering av bästa möjliga ekonomi och användning för vår förening avseende föreningens parkeringsgarage” samt
2.        bostadsrättshavare Carola Petrini Schriwer, angående ”Installation av kameraövervakning i bostadsrättsföreningens Morellträdet 9:s allmänna utrymmen”.
1.        Styrelsen bifaller ovanstående motion ”1.” och föreslår att föreningsstämman beslutar i enlighet med beslutsförslaget i motionen.
2.        Styrelsen avslår ovanstående motion ”2.” eftersom styrelsen redan har påbörjat efterforskningar angående legala möjligheter och rimliga kostnader för att eventuellt införa videoövervakning i föreningens byggnad.

18. Avslutande av föreningsstämman

Bilagor:

 • Fullmaktsblankett. Ifylld fullmakt kan mejlas till info@brfmorelltradet9.se alternativt läggas i föreningens brevlåda på bottenvåningen på Bergsgatan 51.
 • Inkomna motioner.
 • Valberedningens förslag.
 • Årsredovisning för räkenskapsåret 2023. OBS! Medtag gärna årsredovisningen till stämman.

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA I BRF MORELLTRÄDET 9, DEN 2024-05-21

OPARTISK UTVÄRDERING AV BÄSTA MÖJLIGA EKONOMI OCH ANVÄNDNING FÖR VÅR FÖRENING AVSEENDE FÖRENINGENS PARKERINGSGARAGE

Bakgrund

Parkeringsgaraget (”Polhemsgaraget”) i Brf Morellträdet 9 (”Föreningen”) har tidigare varit i Föreningens egen regi, men är sedan början av 2021 uthyrt i sin helhet till Aimo Park Sweden AB (”Aimo”).

Det har upplevts ett allmänt missnöje kring Aimos förvaltning av Polhemsgaraget och frågetecken kring om Aimo verkligen har Föreningens och dess medlemmars bästa intresse för handen.

I ljuset av det ovannämnda och av det förädlingsprojekt (nybyggnation och försäljning av ett flertal vindsbostäder på hustaket) som Föreningen står inför ställer motionären frågan om det är ändamålsenligt att Aimo fortsatt hyr Polhemsgaraget, eller om det finns alternativa förvaltningsupplägg som bättre skulle tjäna Föreningens och dess medlemmars, både kortsiktiga och långsiktiga intressen. Både genom högre rådighet kring uthyrning, förvaltning och förädling av Polhemsgaraget, men även möjlighet till större ekonomisk uppsida i form av både högre löpande intäkter/hyror från garaget samt maximala försäljningsintäkter/-priser i samband med den planerade försäljningen av de kommande nyproducerade vindsbostäderna på hustaket, genom att kunna erbjuda garageplats till de som kommer köpa dessa bostäder.

Förslag till beslut

Föreslås att ge styrelsen i uppdrag, samt mandat, att utreda eventuella alternativa förvaltningsupplägg för Polhemsgaraget med Föreningens helhetsintresse i beaktan. Alltså både ekonomiskt sett för samtliga föreningens medlemmar (inte bara de med bil/mc) och utifrån att föreningen/medlemmarna själva ska få större rådighet kring garagets användning. Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm, 2024-03-28

Anders Bjurdalen Lgh-nr 113/1103

Stockholm 20240327

Installation av kameraövervakning i bostadsrättsföreningens Morellträdet 9: s allmänna utrymmen.

Jag föreslår att en omfattande kameraövervakning installeras i alla allmänna utrymmen i vår bostadsrättsförening. Denna åtgärd föreslås med hänsyn till de senaste händelserna av stöld som föreningen har drabbats av, vilket har påverkat medlemmarnas säkerhet och trygghet.

Förslaget är motiverat av behovet att skapa en tryggare och säkrare miljö för alla medlemmar i föreningen. Genom att ha kameraövervakning i de allmänna utrymmena kan vi öka vår förmåga att övervaka och reagera på oönskade händelser som stöld, skadegörelse eller andra brottsliga handlingar.

Installationen av kameraövervakning kommer att fungera som ett effektivt avskräckande medel mot potentiella brottslingar och hjälpa till att identifiera och åtala de som begår brott inom föreningens område. Detta kommer att bidra till att minska risken för framtida incidenter och öka känslan av trygghet och säkerhet bland medlemmarna.

Jag föreslår att kameraövervakningen ska följa gällande lagar och regler kring personlig integritet och dataskydd. Detta innebär att endast de allmänna utrymmena kommer att övervakas och att inspelningarna endast kommer att användas för säkerhetsändamål.

Genom att installera kameraövervakning i alla allmänna utrymmen kan vi aktivt arbeta för att trygga och säkra vårt bostadsområde samt skydda våra medlemmar mot brottslig aktivitet. Jag uppmanar därför alla medlemmar att stödja detta förslag för att gemensamt bidra till en tryggare miljö för alla.

Med vänliga hälsningar, Carola Petrini Schriwer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
BRF MORELLTRÄDET 9

Datum: 11 oktober 2022

Tid: kl. 18.00

Plats: Innergården

Balkonggruppen 2 har utrett möjligheten att påbygga balkonger för lägenhetsinnehavare, med fönster mot Polhemsgatan.

Balkonggruppen har tagit in offerter från ett flertal balkongföretag under våren och sommaren 2022, där vi valt att gå vidare med Fästeb Bygg AB, ett av Stockholms mest anlitade och uppskattade företag inom balkongbyggnation. Läs mer på https://fasteb.se/

Av ovan anledningar kallar styrelsen härmed till extra föreningsstämma den 11 oktober kl. 18.00 för att fatta beslut i frågan om genomförandet av byggnationen. Håkan Färm på Fästeb Bygg AB kommer att närvara för att underlätta vid eventuella frågeställningar.

Dagordning på extrastämman:

1. Öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Godkännande av dagordningen

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två ( 2 ) justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Presentation av underlag för balkongbyggnation mot Polhemsgatan

9. Röstning om godkännande för balkongbyggnation

10. Extrastämmans avslutande

STÄMMANS BESLUT

EN röst FÖR innebär att du som medlem accepterar förslaget ovan.

EN röst EMOT innebär att du som medlem inte accepterar förslaget ovan.

Enligt bostadsrättslagen kräver beslutet kvalificerad majoritet dvs. att 2/3 av de på stämman avgivna rösterna är för beslutet.

VAD KAN/BÖR JAG SOM MEDLEM GÖRA?

1. Ta ställning för eller emot dessa förslag.

2. Närvara vid extrastämman för att rösta alternativt via ombud (se fullmakt).

Varje medlem har en röst och det går bra att ge fullmakt till ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen, föräldrar, syskon, barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus eller god man. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.

FRÅGOR och SVAR

Hur finansieras balkongerna?

Varje enskild medlem som vill bygga balkong får själva stå för kostnaden.

Vad har entreprenören för arbetstider? Kl. 07-17.

Arbete som kan anses störande får inte förekomma innan kl. 08.

Kommer entreprenören etablera byggbodar och i så fall vart skall dessa stå? Nej, entreprenören kommer kunna hålla till i ett utav föreningens förråd i källaren där även wc finns.

FULLMAKT

För de medlemmar som önskar delta genom ombud:

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett (1) biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara myndig person som är antingen: annan medlem, medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen, föräldrar, syskon, barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus eller god man.

Om medlem står under förvaltarskap företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person företräds denne av legal ställföreträdare.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

_____________________________________________________ att företräda

(Namn på den som ska företräda bostadsrättshavaren)

________________________________________________________________

(Namn på bostadsrättshavaren samt lägenhetsnummer)

vid extra föreningsstämma i Brf Morellträdet 9 den 11 oktober 2022.

Fullmakten gäller endast under den aktuella extrastämman rörande påbyggnation av balkonger mot Polhemsgatan.

Stockholm den _____/_____ 2022

_________________________________________________

(Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning, bevittning krävs ej)

________________________________________________

(Namnförtydligande)

Projektbeskrivning

Nedan följer en kort beskrivning på hur projektet kommer att fortlöpa. Det går att läsa mer i detalj på https://fasteb.se/balkong.

1. En skarp beställning och bygglovsritningar tas fram i samråd med Balkonggruppen/Styrelsen. När dessa är klara ombesörjs bygglovsansökan med bifogad kontrollplan mm.

2. Efter beviljat bygglov bokas lägenhetsbesök hos samtliga intressenter som vill bygga balkong för en genomgång av detaljer så som dörrens utförande, radiatorer och eventuella invändiga tillval.

3. Konstruktörer tar fram statiska beräkningar för balkonginfästningar och tekniskt samråd hålls med kommunen.

4. När sammanställningen är klar redovisas kostnaderna för varje lägenhet till Balkonggruppen/Styrelsen.

5. Balkonggruppen/Styrelsen meddelar Fästeb Bygg AB om vilka som ska bygga balkong.

6. Fästeb Bygg AB gör materialbeställningar och planerar för byggstart (som oftast sker under våren, sommaren eller tidig höst).

Kallelse till årsstämma 2022-06-16

Datum och tid: torsdagen den 16 juni 2022 kl. 18:00
Plats: Best Western Hotel Fridhemsplan, Sankt Eriksgatan 20 Det kommer att bjudas på dryck och förtäring

(I år kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda virtuellt deltagande via Teams)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende – se motion från Kerstin Nydahl angående antennerna på taket

  Med anledning av motionen föreslår styrelsen att stämman röstar om föreningen ska försöka säga upp avtalen beträffande antennerna (med förbehåll för avtalens uppsägningstid och eventuella servitut) eller behålla avtalen och verksamheten. Utöver Kerstin Nydahls motion finns nedan länkar till Strålsäkerhetsmyndigheten och i bilaga resultatet från en neutral mätning som gjordes år 2021.

  I nuläget är hyresintäkten för basstationerna på vinden och antennerna på taket 274 000 kronor per år.

  5G-teknik – Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)
  Mobiler-och-master (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 18. Stämmans avslutande

För mer info och alla bilagor, se:

https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/

infobrev avgiftssänkning

Stockholm den 3 november 2021

Tidig julklapp!
Styrelsen har efter hårt och idogt arbete, och i samråd med vår revisor, kommit fram till att vi kan sänka alla medlemmars månadsavgifter med 33 %! Beslutet togs i samband med styrelsemötet den 2 november 2021 och sänkningen kommer att gälla från den 1 januari 2022.

Som bakgrund kan sägas att styrelsen förutom med årets budget arbetar med en långsiktig ekonomisk plan och en underhållsplan som sträcker sig över flera år.

Låneräntorna har omförhandlats så att finansiella kostnader har sänkts med ca 70 %. Garageintäkterna kommer att öka med ca 50 %. Investeringar har gjorts för att sänka uppvärmningskostnaderna med 10 %.

Vi försöker minska våra kostnader genom att förhandla och omförhandla bra priser från alla leverantörer, sänka våra låneräntor med mera. Fakturorna gås igenom noggrant och vi kontaktar leverantörerna vid minsta fråga eller osäkerhet vad gäller fakturorna. Därtill har uthyrningen av garaget till Aimo bidragit till att vi nu har det ekonomiska utrymmet att sänka månadsavgifterna.

Vi har även en plan för att fortsätta amortera ner föreningens lån. Information i mer detalj gällande föreningens ekonomi kommer att presenteras i 2021 års redovisning.

Det vore önskvärt att alla medlemmar tänker på hela föreningen genom att vi tar hand om vår fastighet och tillsammans håller ner kostnaderna för bland annat onödig felanmälan. Även sophanteringen är viktig ur ekonomisk synvinkel, det har gjorts ett rejält jobb med att optimera och sänka kostnaderna för hanteringen under de senaste åren, men vi uppmanar alla boende att tänka på vad man slänger var, det blir en hög kostnad när stora objekt som möbler eller kartonger och plast lämnas i soprummet. Tänk på att det finns en miljöstation mycket nära vår fastighet – utnyttja den för miljöns och ekonomins skull!

Förslag som kan förbättra vår ekonomi och trivsel i vår förening välkomnas!


Med vänlig hälsning, Styrelsen – Martin, Marcus, Suneta, Ulrik, Anna Maria, Karin

Kallelse till extrastämma den 10 november 2021

Datum: 10 november 2021.
Tid: kl.18.00
Plats: Teams och/eller innergården

Kontakta styrelsen på morelltradet9@gmail.com för att få en Teams-länk samt mer information kring balkongprojektet.

Balkonggruppen har utrett möjligheten att påbygga balkonger för lägenhetsinnehavare, med fönster mot innergården, som i dagsläget inte har det.

Balkonggruppen har mottagit flertalet offerter och beslutat att välja Fästeb Bygg AB. Kort info om Fästeb Bygg AB: ” Fästeb Bygg AB är specialister på att montera nya balkonger på äldre fastigheter, främst i Stockholms innerstad. Företaget grundades 1991 och drivs av Håkan Färm som också var med och grundade Fästeb Bygg AB. Sedan starten har företaget vuxit och blivit ett av Stockholms mest anlitade och uppskattade företag inom balkongbyggnation.”

Läs mer på https://fasteb.se/

Av ovan anledningar kallar styrelsen härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 10/11 för att fatta beslut i frågan om genomförandet av byggnationen. Håkan Färm på Fästeb Bygg AB kommer att närvara för att underlätta vid eventuella frågeställningar.

DAGORDNING PÅ STÄMMAN

Följande punkter kommer att behandlas:

 1. Extrastämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av förslag om påbyggnation av balkonger mot innergård
 9. Beslut att påbyggnationen fortlöper enligt projektplan
 10. Extrastämmans avslutande

Kallelse till föreningsstämma 2021

Till alla medlemmar i Brf Morellträdet 9

Kallelse till föreningsstämma 2021

Datum och tid: måndagen den 31 maj 2021 kl. 18:00
Plats: Microsoft Teams

Var vänlig klicka på denna länk eller scanna QR-koden nedan i god tid innan stämman öppnas 

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare 
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18.  Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar

Styrelsen 
Martin, Marcus, Suneta, Ulrik, Sofia, Kerstin, Anna Maria

Kallelse till föreningsstämma 2020 – en annorlunda stämma

2020-04-19

På grund av situationen med Coronaviruset har Riksdagen beslutat om lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen innebär att styrelsen kan fatta beslut om att tillåta andra än de som anges i föreningens stadgar att vara ombud, till exempel vänner eller släktingar som inte bor i huset. Det går också att tillåta samma ombud att företräda fler medlemmar.

Syftet med lagen är att hålla nere antalet medlemmar som närvarar personligen vid stämman, för att minska smittspridning av Coronaviruset, samtidigt som medlemmarna ändå ska få ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Tre sätt att delta på stämman utan att du närvarar personligen

Vi har beslutat att tillämpa den nya lagen och erbjuder dig som medlem följande alternativ att delta på stämman, utan att behöva närvara personligen.

1) I första hand rekommenderar vi dig att poströsta. Då behöver varken du eller ett ombud närvara personligen på stämman. I mallen ”Poströsta” hittar du röstsedel och information om hur det går till.

2) Ett annat alternativ är att delta genom ett ”utsett ombud”. I detta fall är det Martin Wåhlstrand som tar emot din ikryssade fullmakt. Du behöver då inte själv anlita någon som ska företräda dig. I mallen ”Fullmakt utsett ombud” finns fullmakten och där kan du läsa hur det går till.

3) Det tredje alternativet är att du deltar genom ombud, som du själv utser. Ombudet måste då delta personligen på stämman. Denna fullmakt finns i mallen ”Fullmakt”.

Länk för dig som vill lyssna

Vi ska ordna en länk till Teams så att du som vill delta på avstånd kan vara med och lyssna på stämman. Av praktiska skäl kan vi inte ha någon dialog med dem som deltar via länk, utan det bli endast envägskommunikation. Du kan inte heller rösta via länken. Du ansvarar själv för att din dator fungerar och är uppkopplad. Meddela om du vill bli inbjuden till Teams senast 1/5 på mejl info@brfmorelltradet9.se

Frågor till styrelsen före stämman

För att alla ska ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen ber vi dig att mejla eller posta dina frågor till styrelsen på info@brfmorelltradet9.se  eller Brf Morellträdet 9, Bergsgatan 51, 112 31 Stockholm. Vi behöver frågorna senast 26/4 för att hinna svara före stämman. Vi kommer sedan att sammanställa alla frågor vi fått in och skicka ut svar på frågorna till alla medlemmar så fort som möjligt.

Vi hoppas att något av alternativen ska fungera för dig så att du känner att du har inflytande i vår förening även om du inte kan närvara personligen.

Om du ändå väljer att närvara på stämman ber vi dig att hålla avstånd till övriga deltagare och att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.

Föreningsstämma 2020

Datum och tid: måndagen den 4 maj 2020 kl. 18:00
Plats: First Hotel Fridhemsplan St. Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18.  Stämmans avslutande

Info från styrelsen

2020-04-03

Coronaviruset – följ Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer

Coronaviruset oroar många och i vårt hus finns flera boende som tillhör riskgrupperna. Vi förutsätter att du visar hänsyn och inte utsätter andra boende för onödiga risker att smittas. Var rädd om dig själv och andra och följ Folkhälsomyndighetens och Regeringens råd!

Garagerenoveringen – tillståndsbedömningen genomförd

Vi har låtit göra en kvalificerad bedömning av tillståndet på garagets betongkonstruktion för att bättre kunna avgöra hur omfattande renovering som behövs. Garage utsätts för ett naturligt slitage genom åren bl.a. genom att vatten med tösalter från bilarna letar sig ner i sprickor i betongen vilket sänker betongens kloridhalt och får armeringsjärn att börja rosta, vilket påverkar bärigheten. Det är en hel del som måste åtgärdas och det är viktigt att det görs på rätt sätt för att uppnå ett beständigt resultat och för att bärigheten i pelare och bjälklag ska förbli intakta. Nästa steg är att ta fram ett förfrågningsunderlag för offert. Planen är att renoveringen ska utföras andra halvan av 2020.

Vindprojektet – byggnation av lägenheter på taket

Efter det negativa förhandsbeskedet från Byggnadsnämnden i november har vi kommit fram till att det minst riskabla för oss är att vi bjuder ut projektet ’i befintligt skick’ till fastighetsutvecklare. Vi minimerar då risken genom att den fastighetsutvecklare som köper projektet tar hela kostnaden för att söka bygglov eller alternativt att få detaljplanen ändrad. Det är en kostnad på mellan 200 tkr och 1 500 tkr som uppstår även om bygglovet eller ändringen av stadsplanen inte beviljas. Fördelen är att vi minimerar vår risk. Får vi inget bygglov har det inte kostat oss någonting. Nackdelen är att fastighetsutvecklaren naturligtvis tar betalt för att de tar risken, så vi får ett lägre pris än om vi hade tagit kostnaden själv. Skulle vi inte vara nöjda med det pris som erbjuds av intresserade köpare, behöver vi inte sälja. Vi återkommer med mer information när vi kommit lite längre fram i processen.

Städning av tvättstugorna

Tvättstugorna har tyvärr inte blivit städade som de borde enligt avtal. Detta är nu löst med städfirman och de ska fortsättningsvis städas var 14:e dag. Fortfarande måste dock du som använder tvättstugorna damma och torka av i torkskåp och andra ytor, göra rent luddfilter och sopa golvet efter dig. Helt enkelt: Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den!

Visa hänsyn mot boende på bottenvåningen

Flera av våra lägenheter ligger på gatunivå och det är självklart inte trevligt för dem som bor där om vi stjälper av byggavfall och annan bråte utanför deras fönster. Tänk på att informera byggare och andra som du anlitar att de inte får ställa saker utanför lägenhetsfönstren.

Det är inte heller hänsynsfullt att knacka på fönster på gatuplanet mitt i natten för att bli insläppt i porten eller att röka precis utanför deras fönster, eller hur?

Var rädd om våra gamla hissar så de inte fastnar

Våra gamla hissar är mycket känsliga för överlastning. Risken för stopp är väldigt stor om maxvikten på 320 kg överskrids. När de går sönder tar det ofta lång tid att få tag på reservdelar och de kan bli stående i flera dagar. Vi ska byta ut hissarna i samband med vindsbygget, och vill därför inte göra några stora investeringar före det. Informera därför dina vänner och eventuella hantverkare om detta och att den som förorsakar stopp får bekosta reparationen.

Comhems TV-utbud blir digitalt

Här finns information om vad digitaliseringen innebär för dig som fortfarande har Comhem. Du som har Sappa berörs inte av detta.

Brandsläckare finns nu även på Polhemsgatan

En brandsläckare finns nu på bottenvåningen på Polhemsgatan. Förhoppningsvis ska den inte komma till användning.

På Bergsgatan finns sedan tidigare en brandsläckare vid utgången till gården.

Trädgårdsmöblerna är redo, men gårdsfixning får vänta

Tack Kerstin, Sara och Marcus som var bussiga och bar ut trädgårdsmöblerna! Man längtar ju ut nu när solen äntligen visar sig. Var rädd om vår fina innergård och hjälp till att hålla den ren och fräsch. Gårdsstädning får vänta tills det blir lite varmare och tills Coronaläget känns lite stabilare. Vi återkommer!

Årsstämman – preliminärt datum

Preliminärt datum för årsstämman är måndagen den 4 maj. På grund av osäkerheten med Coronavirusets utveckling kan vi behöva senarelägga mötet. Vi undersöker också olika möjligheter att delta digitalt. Kallelse skickas med mejl och anslås på informationstavlorna och hemsidan senast två veckor före fastställt datum. I samband med kallelsen meddelar vi hur stämman ska genomföras. Fullmakt och mall för motion finns på hemsidan. https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/

Vi önskar dig en riktigt skön och solig påsk!

Föreningsstämma 2020 – förhandsinfo

2020-03-25

Vi har preliminärbokat årets stämma den 4 maj kl. 18.00 på First Hotel, St Eriksgatan 20 (vid Fridhemsplan).

 • Vi följer Coronavirusets utveckling och kan eventuellt behöva senarelägga stämman. Kallelse anslås senast två veckor före slutgiltigt datum.
 • Av hänsyn till övriga medlemmar ber vi dig att inte delta personligen på stämman om du har förkylningssymptom eller känner dig sjuk, utan att delta genom ombud med fullmakt.
 • Vi försöker hålla mötet så kort som möjligt, men finns motioner så ska de naturligtvis behandlas. Motioner ska lämnas till styrelsen via mejl info@brfmorelltradet9.se eller i vår brevlåda på Bergsgatan 51 senast 13 april. Tänk på att beskriva ditt förslag så tydligt som möjligt så att det är lätt att förstå och att kunna rösta även genom ombud. Använd helst den mall för motioner som finns här på hemsidan.
 • Kallelse till stämman inklusive årsredovisning anslås senast 20 april eller senast två veckor före det datum då stämman ska hållas, på anslagstavlorna och hemsidan www.brfmorelltradet9.se. Om du anmält din mejladress får du handlingarna via mejl. Vi delar inte ut kallelse eller årsredovisning i brevlådan.

Vi hoppas att läget ska stabiliseras så att du kan delta på stämman utan oro.

Matavfallssorteringen har redan gett resultat – bra jobbat!

2020-03-07

Matavfallssorteringen ger oss lägre kostnader

Nu har vi sorterat matavfall i en månad och det går jättebra! Detta, och att vi nu fyller en tunna med hushållsavfall i taget (först nr 1, sen nr 2 osv.), gör att vi kan minska antalet tömningar av hushållsavfall från tre till två gånger per vecka och därmed sänka kostnaden för sophämtning med hela 45 000 kr per år. Stort tack till dig som bidrar till detta!

Du som ännu inte hämtat ditt startkit, hör av dig på mejl info@brfmorelltadet9.se eller lägg en lapp med ditt telefonnummer i Brf:s brevlåda på Bergsgatan så kontaktar vi dig för överlämning av startkit. För du vill väl också bidra till lägre kostnader för vår förening!?

Lämna ALLA FÖRPACKNINGAR på återvinningsstationen Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset – inte i soprummen

Om matavfallssorteringen går strålande har vi lite att jobba på vad gäller utsorteringen av förpackningar. Det är alldeles för många som slänger alla möjliga typer av förpackningar och förpackningsmaterial i hushållssoporna och grovsoporna. Mest påtagligt är alla kartonger från inköp på nätet. Du ska inte kasta förpackningar (plast, glas, metall, papper/kartong) i våra soprum utan i återvinningsstationen på Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset. Detta gäller även tidningar och trycksaker. Kastar du i soprummen får föreningen betala hämtningsavgift helt i onödan.

Lämna tidningar och alla typer av förpackningar i återvinningsstationen på Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset, så får vi lägre kostnader för sophämtning.

Gamla innerdörrar i soprummet på Polhemsgatan

Gamla fina dörrar väntar på nya ägare.

I soprummet på Polhemsgatan står ett antal gamla innerdörrar. De är unika eftersom liknande inte tillverkas längre. Vi ska kasta dessa, så vill du ha en eller flera måste du hämta dem senast 29 mars.

Vänligen observera att du inte får lämna byggavfall (t.ex. dörrar) i soprummen. Det räknas inte som grovsopor och vi får betala extra för att forsla bort det.

Bättre belysning i soprummet på Bergsgatan

Vi ska fixa bättre belysning i soprummet på Bergsgatan så att den tänds snabbare och även komplettera med ytterligare en armatur.

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall finns många tips på nätet

På sopor.nu och svoa.se finns allt du behöver veta. Här är länkar till några bra sidor.

10 sätt att minska ditt avfall.

Din sopa på rätt plats

Sortera & Återvinn – Lär dig hur du bäst sorterar olika avfallslag.

Sopsortering A-Ö

Sortera mera så sänker vi våra kostnader och förbättrar vår miljö!