Kallelse till föreningsstämma 2020 – en annorlunda stämma

2020-04-19

På grund av situationen med Coronaviruset har Riksdagen beslutat om lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen innebär att styrelsen kan fatta beslut om att tillåta andra än de som anges i föreningens stadgar att vara ombud, till exempel vänner eller släktingar som inte bor i huset. Det går också att tillåta samma ombud att företräda fler medlemmar.

Syftet med lagen är att hålla nere antalet medlemmar som närvarar personligen vid stämman, för att minska smittspridning av Coronaviruset, samtidigt som medlemmarna ändå ska få ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Tre sätt att delta på stämman utan att du närvarar personligen

Vi har beslutat att tillämpa den nya lagen och erbjuder dig som medlem följande alternativ att delta på stämman, utan att behöva närvara personligen.

1) I första hand rekommenderar vi dig att poströsta. Då behöver varken du eller ett ombud närvara personligen på stämman. I mallen ”Poströsta” hittar du röstsedel och information om hur det går till.

2) Ett annat alternativ är att delta genom ett ”utsett ombud”. I detta fall är det Martin Wåhlstrand som tar emot din ikryssade fullmakt. Du behöver då inte själv anlita någon som ska företräda dig. I mallen ”Fullmakt utsett ombud” finns fullmakten och där kan du läsa hur det går till.

3) Det tredje alternativet är att du deltar genom ombud, som du själv utser. Ombudet måste då delta personligen på stämman. Denna fullmakt finns i mallen ”Fullmakt”.

Länk för dig som vill lyssna

Vi ska ordna en länk till Teams så att du som vill delta på avstånd kan vara med och lyssna på stämman. Av praktiska skäl kan vi inte ha någon dialog med dem som deltar via länk, utan det bli endast envägskommunikation. Du kan inte heller rösta via länken. Du ansvarar själv för att din dator fungerar och är uppkopplad. Meddela om du vill bli inbjuden till Teams senast 1/5 på mejl info@brfmorelltradet9.se

Frågor till styrelsen före stämman

För att alla ska ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen ber vi dig att mejla eller posta dina frågor till styrelsen på info@brfmorelltradet9.se  eller Brf Morellträdet 9, Bergsgatan 51, 112 31 Stockholm. Vi behöver frågorna senast 26/4 för att hinna svara före stämman. Vi kommer sedan att sammanställa alla frågor vi fått in och skicka ut svar på frågorna till alla medlemmar så fort som möjligt.

Vi hoppas att något av alternativen ska fungera för dig så att du känner att du har inflytande i vår förening även om du inte kan närvara personligen.

Om du ändå väljer att närvara på stämman ber vi dig att hålla avstånd till övriga deltagare och att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.

Föreningsstämma 2020

Datum och tid: måndagen den 4 maj 2020 kl. 18:00
Plats: First Hotel Fridhemsplan St. Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18.  Stämmans avslutande