Kallelse till föreningsstämma 2021

Till alla medlemmar i Brf Morellträdet 9

Kallelse till föreningsstämma 2021

Datum och tid: måndagen den 31 maj 2021 kl. 18:00
Plats: Microsoft Teams

Var vänlig klicka på denna länk eller scanna QR-koden nedan i god tid innan stämman öppnas 

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare 
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18.  Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar

Styrelsen 
Martin, Marcus, Suneta, Ulrik, Sofia, Kerstin, Anna Maria