Kallelse till extrastämma den 10 november 2021

Datum: 10 november 2021.
Tid: kl.18.00
Plats: Teams och/eller innergården

Kontakta styrelsen på morelltradet9@gmail.com för att få en Teams-länk samt mer information kring balkongprojektet.

Balkonggruppen har utrett möjligheten att påbygga balkonger för lägenhetsinnehavare, med fönster mot innergården, som i dagsläget inte har det.

Balkonggruppen har mottagit flertalet offerter och beslutat att välja Fästeb Bygg AB. Kort info om Fästeb Bygg AB: ” Fästeb Bygg AB är specialister på att montera nya balkonger på äldre fastigheter, främst i Stockholms innerstad. Företaget grundades 1991 och drivs av Håkan Färm som också var med och grundade Fästeb Bygg AB. Sedan starten har företaget vuxit och blivit ett av Stockholms mest anlitade och uppskattade företag inom balkongbyggnation.”

Läs mer på https://fasteb.se/

Av ovan anledningar kallar styrelsen härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 10/11 för att fatta beslut i frågan om genomförandet av byggnationen. Håkan Färm på Fästeb Bygg AB kommer att närvara för att underlätta vid eventuella frågeställningar.

DAGORDNING PÅ STÄMMAN

Följande punkter kommer att behandlas:

  1. Extrastämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Föredragning av förslag om påbyggnation av balkonger mot innergård
  9. Beslut att påbyggnationen fortlöper enligt projektplan
  10. Extrastämmans avslutande