KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
BRF MORELLTRÄDET 9

Datum: 11 oktober 2022

Tid: kl. 18.00

Plats: Innergården

Balkonggruppen 2 har utrett möjligheten att påbygga balkonger för lägenhetsinnehavare, med fönster mot Polhemsgatan.

Balkonggruppen har tagit in offerter från ett flertal balkongföretag under våren och sommaren 2022, där vi valt att gå vidare med Fästeb Bygg AB, ett av Stockholms mest anlitade och uppskattade företag inom balkongbyggnation. Läs mer på https://fasteb.se/

Av ovan anledningar kallar styrelsen härmed till extra föreningsstämma den 11 oktober kl. 18.00 för att fatta beslut i frågan om genomförandet av byggnationen. Håkan Färm på Fästeb Bygg AB kommer att närvara för att underlätta vid eventuella frågeställningar.

Dagordning på extrastämman:

1. Öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Godkännande av dagordningen

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två ( 2 ) justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Presentation av underlag för balkongbyggnation mot Polhemsgatan

9. Röstning om godkännande för balkongbyggnation

10. Extrastämmans avslutande

STÄMMANS BESLUT

EN röst FÖR innebär att du som medlem accepterar förslaget ovan.

EN röst EMOT innebär att du som medlem inte accepterar förslaget ovan.

Enligt bostadsrättslagen kräver beslutet kvalificerad majoritet dvs. att 2/3 av de på stämman avgivna rösterna är för beslutet.

VAD KAN/BÖR JAG SOM MEDLEM GÖRA?

1. Ta ställning för eller emot dessa förslag.

2. Närvara vid extrastämman för att rösta alternativt via ombud (se fullmakt).

Varje medlem har en röst och det går bra att ge fullmakt till ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen, föräldrar, syskon, barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus eller god man. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.

FRÅGOR och SVAR

Hur finansieras balkongerna?

Varje enskild medlem som vill bygga balkong får själva stå för kostnaden.

Vad har entreprenören för arbetstider? Kl. 07-17.

Arbete som kan anses störande får inte förekomma innan kl. 08.

Kommer entreprenören etablera byggbodar och i så fall vart skall dessa stå? Nej, entreprenören kommer kunna hålla till i ett utav föreningens förråd i källaren där även wc finns.

FULLMAKT

För de medlemmar som önskar delta genom ombud:

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett (1) biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara myndig person som är antingen: annan medlem, medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen, föräldrar, syskon, barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus eller god man.

Om medlem står under förvaltarskap företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Är medlem en juridisk person företräds denne av legal ställföreträdare.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

_____________________________________________________ att företräda

(Namn på den som ska företräda bostadsrättshavaren)

________________________________________________________________

(Namn på bostadsrättshavaren samt lägenhetsnummer)

vid extra föreningsstämma i Brf Morellträdet 9 den 11 oktober 2022.

Fullmakten gäller endast under den aktuella extrastämman rörande påbyggnation av balkonger mot Polhemsgatan.

Stockholm den _____/_____ 2022

_________________________________________________

(Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning, bevittning krävs ej)

________________________________________________

(Namnförtydligande)

Projektbeskrivning

Nedan följer en kort beskrivning på hur projektet kommer att fortlöpa. Det går att läsa mer i detalj på https://fasteb.se/balkong.

1. En skarp beställning och bygglovsritningar tas fram i samråd med Balkonggruppen/Styrelsen. När dessa är klara ombesörjs bygglovsansökan med bifogad kontrollplan mm.

2. Efter beviljat bygglov bokas lägenhetsbesök hos samtliga intressenter som vill bygga balkong för en genomgång av detaljer så som dörrens utförande, radiatorer och eventuella invändiga tillval.

3. Konstruktörer tar fram statiska beräkningar för balkonginfästningar och tekniskt samråd hålls med kommunen.

4. När sammanställningen är klar redovisas kostnaderna för varje lägenhet till Balkonggruppen/Styrelsen.

5. Balkonggruppen/Styrelsen meddelar Fästeb Bygg AB om vilka som ska bygga balkong.

6. Fästeb Bygg AB gör materialbeställningar och planerar för byggstart (som oftast sker under våren, sommaren eller tidig höst).