Kallelse till årsstämma 2022-06-16

Datum och tid: torsdagen den 16 juni 2022 kl. 18:00
Plats: Best Western Hotel Fridhemsplan, Sankt Eriksgatan 20 Det kommer att bjudas på dryck och förtäring

(I år kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda virtuellt deltagande via Teams)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende – se motion från Kerstin Nydahl angående antennerna på taket

  Med anledning av motionen föreslår styrelsen att stämman röstar om föreningen ska försöka säga upp avtalen beträffande antennerna (med förbehåll för avtalens uppsägningstid och eventuella servitut) eller behålla avtalen och verksamheten. Utöver Kerstin Nydahls motion finns nedan länkar till Strålsäkerhetsmyndigheten och i bilaga resultatet från en neutral mätning som gjordes år 2021.

  I nuläget är hyresintäkten för basstationerna på vinden och antennerna på taket 274 000 kronor per år.

  5G-teknik – Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)
  Mobiler-och-master (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 18. Stämmans avslutande

För mer info och alla bilagor, se:

https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/