Kallelse till föreningsstämman år 2024

Inbjudan/kallelse till föreningsstämman år 2024 för bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Datum och tid för själva föreningsstämman: Tisdagen den 21 maj år 2024, klockan 18:00 – 20:00.

Plats: Kungsholmens gymnasium, Hantverkargatan 67-69, 112 31 Stockholm. Handikappanpassat. Hiss från bottenvåningen till 2 tr. Vaktmästare Markus finns även tillgänglig på tel nr 08-50838020. Portkod: 2105 (endast giltig klockan 17:30 – 18:30 den 21 maj år 2024).

Schema för kvällen:

 • Klockan 17:30 – 17:55 ; Ankomst, avprickning i röstlängd, inlämning av fullmakt, få röstkort, etc.
 • Klockan 18:00 ; Föreningsstämman börjar/öppnas.
 • Klockan 18:00 – 20:00 ; Föreningsstämman hålls, i enlighet med bifogad dagordning.
 • Klockan 20:00 ; Föreningsstämman avslutas (vaktmästaren släcker och stänger lokalen kl 20:00).
 • Klockan 20:00 – 22:00 ; Du är varmt välkommen till restaurang/pizzeria Deglabbets separata lokal, chambre séparée, på Polhemsgatan 21, bv. Här bjuds du på gratis mat och dryck.

På Deglabbet kommer du även få möjlighet att till styrelsen ställa dina eventuella frågor, få svar/information, lämna dina eventuella förslag, kommentarer och synpunkter.

Dagordning för föreningsstämman:

 1. Öppnande av föreningsstämman
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden –

se bifogade motioner från:
1.        bostadsrättshavare Anders Bjurdalen, angående ”Opartisk utvärdering av bästa möjliga ekonomi och användning för vår förening avseende föreningens parkeringsgarage” samt
2.        bostadsrättshavare Carola Petrini Schriwer, angående ”Installation av kameraövervakning i bostadsrättsföreningens Morellträdet 9:s allmänna utrymmen”.
1.        Styrelsen bifaller ovanstående motion ”1.” och föreslår att föreningsstämman beslutar i enlighet med beslutsförslaget i motionen.
2.        Styrelsen avslår ovanstående motion ”2.” eftersom styrelsen redan har påbörjat efterforskningar angående legala möjligheter och rimliga kostnader för att eventuellt införa videoövervakning i föreningens byggnad.

18. Avslutande av föreningsstämman

Bilagor:

 • Fullmaktsblankett. Ifylld fullmakt kan mejlas till info@brfmorelltradet9.se alternativt läggas i föreningens brevlåda på bottenvåningen på Bergsgatan 51.
 • Inkomna motioner.
 • Valberedningens förslag.
 • Årsredovisning för räkenskapsåret 2023. OBS! Medtag gärna årsredovisningen till stämman.

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA I BRF MORELLTRÄDET 9, DEN 2024-05-21

OPARTISK UTVÄRDERING AV BÄSTA MÖJLIGA EKONOMI OCH ANVÄNDNING FÖR VÅR FÖRENING AVSEENDE FÖRENINGENS PARKERINGSGARAGE

Bakgrund

Parkeringsgaraget (”Polhemsgaraget”) i Brf Morellträdet 9 (”Föreningen”) har tidigare varit i Föreningens egen regi, men är sedan början av 2021 uthyrt i sin helhet till Aimo Park Sweden AB (”Aimo”).

Det har upplevts ett allmänt missnöje kring Aimos förvaltning av Polhemsgaraget och frågetecken kring om Aimo verkligen har Föreningens och dess medlemmars bästa intresse för handen.

I ljuset av det ovannämnda och av det förädlingsprojekt (nybyggnation och försäljning av ett flertal vindsbostäder på hustaket) som Föreningen står inför ställer motionären frågan om det är ändamålsenligt att Aimo fortsatt hyr Polhemsgaraget, eller om det finns alternativa förvaltningsupplägg som bättre skulle tjäna Föreningens och dess medlemmars, både kortsiktiga och långsiktiga intressen. Både genom högre rådighet kring uthyrning, förvaltning och förädling av Polhemsgaraget, men även möjlighet till större ekonomisk uppsida i form av både högre löpande intäkter/hyror från garaget samt maximala försäljningsintäkter/-priser i samband med den planerade försäljningen av de kommande nyproducerade vindsbostäderna på hustaket, genom att kunna erbjuda garageplats till de som kommer köpa dessa bostäder.

Förslag till beslut

Föreslås att ge styrelsen i uppdrag, samt mandat, att utreda eventuella alternativa förvaltningsupplägg för Polhemsgaraget med Föreningens helhetsintresse i beaktan. Alltså både ekonomiskt sett för samtliga föreningens medlemmar (inte bara de med bil/mc) och utifrån att föreningen/medlemmarna själva ska få större rådighet kring garagets användning. Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm, 2024-03-28

Anders Bjurdalen Lgh-nr 113/1103

Stockholm 20240327

Installation av kameraövervakning i bostadsrättsföreningens Morellträdet 9: s allmänna utrymmen.

Jag föreslår att en omfattande kameraövervakning installeras i alla allmänna utrymmen i vår bostadsrättsförening. Denna åtgärd föreslås med hänsyn till de senaste händelserna av stöld som föreningen har drabbats av, vilket har påverkat medlemmarnas säkerhet och trygghet.

Förslaget är motiverat av behovet att skapa en tryggare och säkrare miljö för alla medlemmar i föreningen. Genom att ha kameraövervakning i de allmänna utrymmena kan vi öka vår förmåga att övervaka och reagera på oönskade händelser som stöld, skadegörelse eller andra brottsliga handlingar.

Installationen av kameraövervakning kommer att fungera som ett effektivt avskräckande medel mot potentiella brottslingar och hjälpa till att identifiera och åtala de som begår brott inom föreningens område. Detta kommer att bidra till att minska risken för framtida incidenter och öka känslan av trygghet och säkerhet bland medlemmarna.

Jag föreslår att kameraövervakningen ska följa gällande lagar och regler kring personlig integritet och dataskydd. Detta innebär att endast de allmänna utrymmena kommer att övervakas och att inspelningarna endast kommer att användas för säkerhetsändamål.

Genom att installera kameraövervakning i alla allmänna utrymmen kan vi aktivt arbeta för att trygga och säkra vårt bostadsområde samt skydda våra medlemmar mot brottslig aktivitet. Jag uppmanar därför alla medlemmar att stödja detta förslag för att gemensamt bidra till en tryggare miljö för alla.

Med vänliga hälsningar, Carola Petrini Schriwer