Kallelse till föreningsstämma 2020 – en annorlunda stämma

2020-04-19

På grund av situationen med Coronaviruset har Riksdagen beslutat om lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen innebär att styrelsen kan fatta beslut om att tillåta andra än de som anges i föreningens stadgar att vara ombud, till exempel vänner eller släktingar som inte bor i huset. Det går också att tillåta samma ombud att företräda fler medlemmar.

Syftet med lagen är att hålla nere antalet medlemmar som närvarar personligen vid stämman, för att minska smittspridning av Coronaviruset, samtidigt som medlemmarna ändå ska få ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Tre sätt att delta på stämman utan att du närvarar personligen

Vi har beslutat att tillämpa den nya lagen och erbjuder dig som medlem följande alternativ att delta på stämman, utan att behöva närvara personligen.

1) I första hand rekommenderar vi dig att poströsta. Då behöver varken du eller ett ombud närvara personligen på stämman. I mallen ”Poströsta” hittar du röstsedel och information om hur det går till.

2) Ett annat alternativ är att delta genom ett ”utsett ombud”. I detta fall är det Martin Wåhlstrand som tar emot din ikryssade fullmakt. Du behöver då inte själv anlita någon som ska företräda dig. I mallen ”Fullmakt utsett ombud” finns fullmakten och där kan du läsa hur det går till.

3) Det tredje alternativet är att du deltar genom ombud, som du själv utser. Ombudet måste då delta personligen på stämman. Denna fullmakt finns i mallen ”Fullmakt”.

Länk för dig som vill lyssna

Vi ska ordna en länk till Teams så att du som vill delta på avstånd kan vara med och lyssna på stämman. Av praktiska skäl kan vi inte ha någon dialog med dem som deltar via länk, utan det bli endast envägskommunikation. Du kan inte heller rösta via länken. Du ansvarar själv för att din dator fungerar och är uppkopplad. Meddela om du vill bli inbjuden till Teams senast 1/5 på mejl info@brfmorelltradet9.se

Frågor till styrelsen före stämman

För att alla ska ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen ber vi dig att mejla eller posta dina frågor till styrelsen på info@brfmorelltradet9.se  eller Brf Morellträdet 9, Bergsgatan 51, 112 31 Stockholm. Vi behöver frågorna senast 26/4 för att hinna svara före stämman. Vi kommer sedan att sammanställa alla frågor vi fått in och skicka ut svar på frågorna till alla medlemmar så fort som möjligt.

Vi hoppas att något av alternativen ska fungera för dig så att du känner att du har inflytande i vår förening även om du inte kan närvara personligen.

Om du ändå väljer att närvara på stämman ber vi dig att hålla avstånd till övriga deltagare och att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.

Föreningsstämma 2020

Datum och tid: måndagen den 4 maj 2020 kl. 18:00
Plats: First Hotel Fridhemsplan St. Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18.  Stämmans avslutande

Info från styrelsen

2020-04-03

Coronaviruset – följ Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer

Coronaviruset oroar många och i vårt hus finns flera boende som tillhör riskgrupperna. Vi förutsätter att du visar hänsyn och inte utsätter andra boende för onödiga risker att smittas. Var rädd om dig själv och andra och följ Folkhälsomyndighetens och Regeringens råd!

Garagerenoveringen – tillståndsbedömningen genomförd

Vi har låtit göra en kvalificerad bedömning av tillståndet på garagets betongkonstruktion för att bättre kunna avgöra hur omfattande renovering som behövs. Garage utsätts för ett naturligt slitage genom åren bl.a. genom att vatten med tösalter från bilarna letar sig ner i sprickor i betongen vilket sänker betongens kloridhalt och får armeringsjärn att börja rosta, vilket påverkar bärigheten. Det är en hel del som måste åtgärdas och det är viktigt att det görs på rätt sätt för att uppnå ett beständigt resultat och för att bärigheten i pelare och bjälklag ska förbli intakta. Nästa steg är att ta fram ett förfrågningsunderlag för offert. Planen är att renoveringen ska utföras andra halvan av 2020.

Vindprojektet – byggnation av lägenheter på taket

Efter det negativa förhandsbeskedet från Byggnadsnämnden i november har vi kommit fram till att det minst riskabla för oss är att vi bjuder ut projektet ’i befintligt skick’ till fastighetsutvecklare. Vi minimerar då risken genom att den fastighetsutvecklare som köper projektet tar hela kostnaden för att söka bygglov eller alternativt att få detaljplanen ändrad. Det är en kostnad på mellan 200 tkr och 1 500 tkr som uppstår även om bygglovet eller ändringen av stadsplanen inte beviljas. Fördelen är att vi minimerar vår risk. Får vi inget bygglov har det inte kostat oss någonting. Nackdelen är att fastighetsutvecklaren naturligtvis tar betalt för att de tar risken, så vi får ett lägre pris än om vi hade tagit kostnaden själv. Skulle vi inte vara nöjda med det pris som erbjuds av intresserade köpare, behöver vi inte sälja. Vi återkommer med mer information när vi kommit lite längre fram i processen.

Städning av tvättstugorna

Tvättstugorna har tyvärr inte blivit städade som de borde enligt avtal. Detta är nu löst med städfirman och de ska fortsättningsvis städas var 14:e dag. Fortfarande måste dock du som använder tvättstugorna damma och torka av i torkskåp och andra ytor, göra rent luddfilter och sopa golvet efter dig. Helt enkelt: Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den!

Visa hänsyn mot boende på bottenvåningen

Flera av våra lägenheter ligger på gatunivå och det är självklart inte trevligt för dem som bor där om vi stjälper av byggavfall och annan bråte utanför deras fönster. Tänk på att informera byggare och andra som du anlitar att de inte får ställa saker utanför lägenhetsfönstren.

Det är inte heller hänsynsfullt att knacka på fönster på gatuplanet mitt i natten för att bli insläppt i porten eller att röka precis utanför deras fönster, eller hur?

Var rädd om våra gamla hissar så de inte fastnar

Våra gamla hissar är mycket känsliga för överlastning. Risken för stopp är väldigt stor om maxvikten på 320 kg överskrids. När de går sönder tar det ofta lång tid att få tag på reservdelar och de kan bli stående i flera dagar. Vi ska byta ut hissarna i samband med vindsbygget, och vill därför inte göra några stora investeringar före det. Informera därför dina vänner och eventuella hantverkare om detta och att den som förorsakar stopp får bekosta reparationen.

Comhems TV-utbud blir digitalt

Här finns information om vad digitaliseringen innebär för dig som fortfarande har Comhem. Du som har Sappa berörs inte av detta.

Brandsläckare finns nu även på Polhemsgatan

En brandsläckare finns nu på bottenvåningen på Polhemsgatan. Förhoppningsvis ska den inte komma till användning.

På Bergsgatan finns sedan tidigare en brandsläckare vid utgången till gården.

Trädgårdsmöblerna är redo, men gårdsfixning får vänta

Tack Kerstin, Sara och Marcus som var bussiga och bar ut trädgårdsmöblerna! Man längtar ju ut nu när solen äntligen visar sig. Var rädd om vår fina innergård och hjälp till att hålla den ren och fräsch. Gårdsstädning får vänta tills det blir lite varmare och tills Coronaläget känns lite stabilare. Vi återkommer!

Årsstämman – preliminärt datum

Preliminärt datum för årsstämman är måndagen den 4 maj. På grund av osäkerheten med Coronavirusets utveckling kan vi behöva senarelägga mötet. Vi undersöker också olika möjligheter att delta digitalt. Kallelse skickas med mejl och anslås på informationstavlorna och hemsidan senast två veckor före fastställt datum. I samband med kallelsen meddelar vi hur stämman ska genomföras. Fullmakt och mall för motion finns på hemsidan. https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/

Vi önskar dig en riktigt skön och solig påsk!

Föreningsstämma 2020 – förhandsinfo

2020-03-25

Vi har preliminärbokat årets stämma den 4 maj kl. 18.00 på First Hotel, St Eriksgatan 20 (vid Fridhemsplan).

 • Vi följer Coronavirusets utveckling och kan eventuellt behöva senarelägga stämman. Kallelse anslås senast två veckor före slutgiltigt datum.
 • Av hänsyn till övriga medlemmar ber vi dig att inte delta personligen på stämman om du har förkylningssymptom eller känner dig sjuk, utan att delta genom ombud med fullmakt.
 • Vi försöker hålla mötet så kort som möjligt, men finns motioner så ska de naturligtvis behandlas. Motioner ska lämnas till styrelsen via mejl info@brfmorelltradet9.se eller i vår brevlåda på Bergsgatan 51 senast 13 april. Tänk på att beskriva ditt förslag så tydligt som möjligt så att det är lätt att förstå och att kunna rösta även genom ombud. Använd helst den mall för motioner som finns här på hemsidan.
 • Kallelse till stämman inklusive årsredovisning anslås senast 20 april eller senast två veckor före det datum då stämman ska hållas, på anslagstavlorna och hemsidan www.brfmorelltradet9.se. Om du anmält din mejladress får du handlingarna via mejl. Vi delar inte ut kallelse eller årsredovisning i brevlådan.

Vi hoppas att läget ska stabiliseras så att du kan delta på stämman utan oro.

Matavfallssorteringen har redan gett resultat – bra jobbat!

2020-03-07

Matavfallssorteringen ger oss lägre kostnader

Nu har vi sorterat matavfall i en månad och det går jättebra! Detta, och att vi nu fyller en tunna med hushållsavfall i taget (först nr 1, sen nr 2 osv.), gör att vi kan minska antalet tömningar av hushållsavfall från tre till två gånger per vecka och därmed sänka kostnaden för sophämtning med hela 45 000 kr per år. Stort tack till dig som bidrar till detta!

Du som ännu inte hämtat ditt startkit, hör av dig på mejl info@brfmorelltadet9.se eller lägg en lapp med ditt telefonnummer i Brf:s brevlåda på Bergsgatan så kontaktar vi dig för överlämning av startkit. För du vill väl också bidra till lägre kostnader för vår förening!?

Lämna ALLA FÖRPACKNINGAR på återvinningsstationen Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset – inte i soprummen

Om matavfallssorteringen går strålande har vi lite att jobba på vad gäller utsorteringen av förpackningar. Det är alldeles för många som slänger alla möjliga typer av förpackningar och förpackningsmaterial i hushållssoporna och grovsoporna. Mest påtagligt är alla kartonger från inköp på nätet. Du ska inte kasta förpackningar (plast, glas, metall, papper/kartong) i våra soprum utan i återvinningsstationen på Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset. Detta gäller även tidningar och trycksaker. Kastar du i soprummen får föreningen betala hämtningsavgift helt i onödan.

Lämna tidningar och alla typer av förpackningar i återvinningsstationen på Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset, så får vi lägre kostnader för sophämtning.

Gamla innerdörrar i soprummet på Polhemsgatan

Gamla fina dörrar väntar på nya ägare.

I soprummet på Polhemsgatan står ett antal gamla innerdörrar. De är unika eftersom liknande inte tillverkas längre. Vi ska kasta dessa, så vill du ha en eller flera måste du hämta dem senast 29 mars.

Vänligen observera att du inte får lämna byggavfall (t.ex. dörrar) i soprummen. Det räknas inte som grovsopor och vi får betala extra för att forsla bort det.

Bättre belysning i soprummet på Bergsgatan

Vi ska fixa bättre belysning i soprummet på Bergsgatan så att den tänds snabbare och även komplettera med ytterligare en armatur.

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall finns många tips på nätet

På sopor.nu och svoa.se finns allt du behöver veta. Här är länkar till några bra sidor.

10 sätt att minska ditt avfall.

Din sopa på rätt plats

Sortera & Återvinn – Lär dig hur du bäst sorterar olika avfallslag.

Sopsortering A-Ö

Sortera mera så sänker vi våra kostnader och förbättrar vår miljö!

Nu är matavfallssorteringen i gång!

2020-02-01

Roligt att så många entusiastiska personer kom till våra infomöten om matavfallssortering. Nu är det bara att sätta igång att sortera!

För dig som inte kunde vara med på mötena har vi lagt in ytterligare några tillfällen då vi informerar och delar ut startkit.

Vi ses i soprummet på POLHEMSGATAN

tisdag 4 februari kl. 17.00 och kl. 21.00

onsdag 5 februari kl. 7.00

Välkommen!

Matavfallssortering

2020-01-11

Matavfallssortering för lägre kostnad och bättre miljö

Som vi tidigare informerat inför vi utsortering av matavfall fr.o.m. 1 februari. Detta gör vi för att kunna

 • sänka kostnaderna för sophämtning – matavfallshämtning är betydligt billigare än hämtning av övriga hushållssopor. I genomsnitt består en påse hushållssopor av 40 procent matavfall. Om du sorterar ut matavfallet kommer mängden övrigt hushållsavfall att minska. Ju bättre du är på att sortera ut matavfallet, desto lägre blir därför den totala kostnaden för sophämtning.
 • bidra till en bättre miljö – matavfallet omvandlas till biogas som används som bränsle för bussar och bilar och till biogödsel som sprids som växtnäring i jordbruket. Detta leder till mindre fossila bränslen och konstgödsel – alltså renare luft och mark.

Hur går det till?

Varje hushåll i fastigheten får en luftande påshållare och papperspåsar för matavfallet. Se bild ovan. Påsarna lägger du sedan i de bruna soptunnorna för matavfall. Dessa tunnor finns i båda soprummen fr.o.m. 1 februari. Se bild nedan.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk, skaldjur och äggskal
 • Pasta, ris och bröd
 • Matfett, mindre mängder
 • Teblad, kaffesump
 • Kaffefilter, tepåsar och mindre mängder ofärgat hushållspapper

Detta kan du inte lägga i matavfallspåsen

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att bli biogas och biogödsel kan du inte lägga t.ex. jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några exempel på saker som du ska lägga i din vanliga soppåse, dvs. inte i matavfallspåsen.

 • Blöjor, bindor, tvättlappar, bomullstussar och andra hygienprodukter
 • Damm, dammsugarpåsar, kuvert, post-it-lappat
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Jord, krukväxter, trädgårdsavfall
 • Kattsand
 • Snus, cigaretter, aska
 • Stearinljus
 • Vinkorkar, kapsyler

Mat-/frityrolja och annat miljöfarligt avfall lämnar du på miljöstationen

Större mängder mat- och frityrolja kan du inte hälla i matavfallspåsen men inte heller i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar (tänk på fettbollen i London!). Det bästa är att hälla oljan i en flaska och en lämna på en miljöstation. Där lämnar du precis som tidigare även annat miljöfarligt avfall som glödlampor, kemikalier, målarfärg, smink, spray-/gasflaskor m.m. Närmaste miljöstation är Preem på Norr Mälarstrand 31  

Tips vid sortering av matavfall

Genom att lära dig några enkla trix så blir det ännu enklare att hantera matavfallet i köket.

 • Använd den luftande hållaren för matavfallspåsen. Den är konstruerad för att hålla påsen torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder.
 • Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
 • Låt matavfallet rinna av. Använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken.
 • Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt.
 • Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
 • Skaldjursrester lägger du i dubbla påsar om du vill minska lukten. Eller så lägger du dem i en ren matavfallspåse och fryser den fram till hämtdagen.
 • Fett kan göra att påsen ser genomskinlig ut och man tror att den ska gå sönder. Men påsen är tåligare än man kan tro. Känner du dig osäker lägger du påsen i en annan matavfallspåse när du ska bära ut den. Det är viktigt att du inte använder en plastpåse då den inte kan rötas. Matavfallet blir biogas och biogödsel på till exempel ekologiska jordbruk och plast kan då hamna i jorden.
 • Häll aldrig fett direkt i vasken. Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg i matavfallspåsen.  

Entreprenören gör kvalitetskontroller vid hämtning. Är matavfallet dåligt sorterat tömmer de inte tunnorna. Vid upprepade problem kan Stockholm Vatten och Avfall avsluta hämtningen. Men OBS! fr.o.m. 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. De som inte sorterar får betala straffavgift, så lika bra att vi gör rätt från början! Eller hur?

Kolla denna sorteringsguide om du är osäker. Den ger svar på de flesta frågor.https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden?wastesearch=sorteringsguide/#!/sorteringsguiden

Informationsmöten för ALLA BOENDE

För att utsorteringen av matavfall ska fungera så bra som möjligt och ge oss lägre kostnader för sophämtning är det viktigt att alla gör rätt. Vi ska därför ha ett antal möten för att informera om hur det går till och ge möjlighet att ställa frågor samtidigt som vi delar ut hållare och papperspåsar. Det är viktigt att alla som bor i huset tar del av informationen och du som är bostadsrättsinnehavare eller förstahandshyresgäst ansvarar för att alla som bor i din lägenhet (övriga familjemedlemmar, inneboende, andrahandshyresgäster m.fl.) tar del av informationen och sorterar ut matavfallet på rätt sätt.

Vi har möten i soprummet på Polhemsgatan följande tider:

30 januari kl. 16.00, kl. 17.00, kl. 18.00, kl. 19.00 och kl. 20.00 samt

31 januari kl. 8.00, kl. 9.00, kl. 10.00, kl. 11.00 och kl. 12.00.

Fler möten kan ordnas om det behövs. Du har fått en länk till ett formulär där du anmäler dig till den tid som passar dig och fyller i namn och lägenhetsnummer. Vi kan vara max. 12 personer på varje möte. Först till kvarn gäller.

Vi prickar av vilka som deltar på mötena och knackar sedan dörr för att säkerställa att alla hushåll har fått information, hållare och påsar.

Vi hoppas att detta ska fungera bra och att vi med gemensamma krafter ska kunna sänka vår kostnad för sophämtning samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö. Läs gärna mer på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida www.SVOA.se och www.sopor.nu Hör gärna av dig till styrelsen på info@brfmorelltradet9.se om du har några frågor.